Stadgar för Saab PensionärsKlubb Järfälla

Vill du skriva ut stadgarna, kan du hämta dem, klicka här.

Stadgar för
SAAB Pensionärsklubb Järfälla
(rev 7)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn och säte
Klubbens namn är ”SAAB Pensionärsklubb Järfälla” med säte i Järfälla.

2 § Ändamål
Klubben skall utgöra en länk mellan företaget och dess pensionärer med uppgift att skapa tillfällen till givande kontakt mellan medlemmar samt förmedla information om företagets verksamhet och utveckling.

3 § Sammansättning
Klubben består av de fysiska personer som har arbetat på Saab i Stockholmsregionen och som har upptagits i klubben som medlemmar.

4 § Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör var för sig. Ordförande är klubbens officielle representant.

6 § Ekonomi
a.     Klubbens ekonomi baseras på årliga anslag från företaget resp. egna tillgångar.
b.     Klubbens ekonomiska redovisning handhas av klubbens kassör.
c.     Medlen är placerade hos företaget resp. i bank eller liknande.
d.     Medlen används enligt styrelsens protokollförda beslut.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderåret.

8 § Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Styrelsen skall med kallelsen till mötet redogöra för motivet till och konsekvensen av föreslagen ändring.

10 § Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Årsmötet beslutar hur det skall förfaras med klubbens tillgångar samt var den upplösta klubbens handlingar m.m. skall arkiveras.

KLUBBENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskap

Villkor för medlemskap är att man uppbär pension samt haft en tidigare anställning vid företaget. För att bli registrerad som medlem krävs att den sökande lämnar behövliga personuppgifter till klubbstyrelsen. Medlem skall följa klubbens stadgar och föreskrifter.

Medlem som vill utträda skall anmäla detta till klubben. Styrelsen kan utesluta en medlem ur klubben om han/hon genom sitt beteende inom eller utom klubben avsevärt har skadat denna eller om han/hon inte uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i klubbens stadgar. Oanträffbara medlemmar tas bort ur medlemsregistret efter ett år.

Medlemskapet i klubben är tills vidare avgiftsfritt, men styrelsen kan besluta om införande av årsavgift och belopp som sedan fastställs vid årsmöte.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, skall hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall, av styrelsen senast tre veckor före mötet, tillsändas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

13 § Motioner

Såväl medlem som styrelsen får avge motion/förslag att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över motion/förslag.

14 § Rösträtt

Samtliga registrerade medlemmar har rösträtt.

15 § Beslut och omröstning
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Röstning genomförs med bifallsrop, handuppräckning eller om så begärs efter rösträkning. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal, utom vid val, gäller den mening som sittande mötesordförande företräder. Vid val med lika röstetal avgörs valet genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.

16 § Valbarhet

Valbar till styrelse, revisor och valberedning är samtliga medlemmar i klubben.

17 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av 2 protokolljusterare / rösträknare.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelse för det aktuella året.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Kommande verksamhet.

9. Fastställande av budget för det pågående verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Behandling av inkomna motioner.

11. Val av

a)       styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

b)       halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c)       revisor för klubbens verksamhet för en tid av 1 år.

d)       2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

12. Övriga frågor.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp för beslut på årsmötet.

18 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst 10 % av klubbens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 2 veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från mottagen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillsändas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

19 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en ordförande (sammankallande) och en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden och ledamoten så bestämmer. Valberedningen skall ge förslag på nya ledamöter till styrelsen, på revisor samt på ledamöter till valberedningen. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISOR

20 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorn skall inte deltaga regelbundet i styrelsemöten. Klubbens räkenskaper skall vara revisorn tillgängliga senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

STYRELSEN

21 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 - 8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får dessutom utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

22 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

­    se till att för klubben gällande stadgar efterföljs

­    verkställa av årsmötet fattade beslut

­    planera sammankomster och resor samt förmedla information från företaget

­    ansvara för och förvalta klubbens medel

­    tillställa revisorn erforderliga handlingar

­    förbereda och genomföra årsmöte

23 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller genom telefon-/internetkontakt med övriga styrelsemedlemmar. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall efter styrelsens godkännande justeras av mötesordföranden och mötessekreteraren. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Historik

SAAB Pensionärsklubb Järfälla har sitt ursprung i Philips Elektronikindustrier AB Pensionärsklubb som bildades den 25 mars 1987. På grund av ägarbyten har klubben sedan dess bytt namn vid fem tillfällen:

- 1989 till Bofors Electronics AB Pensionärsklubb

- 1991 till NobelTech Pensionärsklubb

- 1993 till CelsiusTech Pensionärsklubb

- 2001 till SaabTech Pensionärsklubb.

- 2007 till SAAB Pensionärsklubb Järfälla.

Klubben är en sammanslutning av pensionärer från de ovan nämnda företagen.

Dessa stadgar antogs ursprungligen vid årsmöte i Bofors Electronics AB Pensionärsklubb den 21 februari 1991.

Revisioner

1:    den 11 mars 1997.
2:    den   1 mars 2001.
3:    den 22 mars 2007.
4:    den 18 mars 2010.
5:    den 16 mars 2011.
6:    den 13 mars 2013
7:    den 15 mars 2023

Rulla till toppen