Klubben

Kort klubbhistorik

I Philips Elektronikindustrier AB (PEAB) personaltidning "Pulsen" nr 2/87 den 3 februari 1987 fanns, under rubriken "PEAB - Pensionärer se hit!" ett upprop med syftet att bilda en pensionärsklubb på PEAB. I uppropet, som var undertecknat av Ewald Ohlsson, Gunnar Pettersson, Gösta Wärnlund och Börje Zetterlund, uppmanades intresserade att anmäla sig helst före den 1 mars. Uppropet gjordes i samförstånd mellan initiativtagarna och företagets personalavdelning, vars chef då var Åke Reinholdsson.

Då det visade sig att ett intresse fanns, avancerade ärendet snabbt och redan den 25 mars hölls ett startmöte i PEAB:s matsal då klubben formellt bildades med namnet PEAB Pensionärklubb. I första mötet, som öppnades av personaldirektören Åke Reinholdsson, deltog följande tjugo pensionärer:

Ingrid Bergholtz, Gunnar Björklid, Folke Frölén, Mary Hellqvist, Rolf Jerlinger, Thor Järnfjäll, Bertil Larsson, Eva Malm, Rune Nyholm, Ewald Ohlsson, Lennart Palmekvist, Lennart Palmgren, Gunnar Pettersson, Karl Rosenius, Bertil Sandberg, Folke Schmidt, Tage Ståhl, Olle Wall, Gösta Wärnlund och Börje Zetterlund.

Ändamålet med klubben - som det uttrycktes i klubbens stadgar - var att den skulle utgöra en länk mellan företaget och dess pensionärer. Dess viktigaste uppgifter var att till medlemmarna förmedla information om företagets verksamhet och utveckling och att skapa tillfällen till givande, kamratlig samvaro. Tidigt utvecklades en modell för verksamheten som visat sig fungera bra för att lösa dessa uppgifter.

Förutom årsmötet har varje år - med undantag för startåret 1987- arrangerats en vårutflykt, en höstutflykt och en sen höstträff. Vad avser informationen till medlemmarna, så är det tradition att någon från företaget ställer upp i anslutning till årsmötet för att informera och svara på frågor. Klubben hade också förmånen att på företagets bekostnad få skicka personaltidningen till medlemmarna. Sedan 1992 har klubben dessutom ett eget informationsblad – Pensionärsnytt (senare omdöpt till Klubbnytt).

Klubben valde redan från början att inte ta ut någon årlig medlemsavgift. Ekonomin baseras därför på verksamhetsstöd från företaget och på egenavgifter för deltagande i klubbens aktiviteter.

Sedan starten 1987 har klubben på grund av ägarbyten bytt namn vid fem tillfällen:

  • 1989 till Bofors Electronics AB Pensionärsklubb.
  • 1991 till NobelTech Pensionärsklubb.
  • 1993 till CelsiusTech Pensionärsklubb.
  • 2001 till SaabTech Pensionärsklubb.
  • 2007 till SAAB Pensionärsklubb Järfälla.
Rulla till toppen